Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 maja 2017 r.
 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2016
 
            Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1.1. Przekazuję Radzie Gminy Ostróda sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda za rok 2016 wraz z objaśnieniami, składające się z:
 2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z objaśnieniami stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 56/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 maja 2017 r.
 
 
Objaśnienia do sprawozdania finansowego gminy Ostróda za rok 2016.
           
Łączne sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez Urząd Gminy, jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
Bilans wykonania budżetu gminy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, który przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na koniec roku 2016.
Środki pieniężne wykazane w bilansie po stronie aktywów w wysokości 2.537.236,77 zł dotyczyły m.in. części subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2016 na poczet wydatków roku 2017 w wysokości 872.560 zł oraz wydatków niewygasających z roku 2016 w wysokości 437.699,73 zł.
Po stronie aktywów wykazane należności wyniosły 221.219,75 zł i dotyczyły między innymi należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów własnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
Główną pozycją pasywów są zobowiązania z tytuły pożyczek kredytów i obligacji w wysokości 17.548.814 zł. Pasywa to również nadwyżka budżetowa w wysokości 1.050.944,38 zł wynikająca z zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2016 oraz skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych w wysokości 17.177.253,38 zł.
Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego jest drugim elementem sprawozdania finansowego i obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w 2016 roku. Wśród aktywów rzeczowych największą pozycję stanowiły środki trwałe. Ogólna ich wartość na koniec 2016 roku wyniosła 99.384.851,39 zł, w tym: grunty 12.747.864,33 zł, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 83.682.214,04 zł, urządzenia techniczne i maszyny 833.829,85 zł oraz środki transportowe i inne środki trwałe 2.120.943,17 zł. Drugą pozycją wykazaną w aktywach były poniesione nakłady finansowe w kwocie 2.224.528,81 zł na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozliczone w 2016 roku. Wśród aktywów trwałych należy również wymienić długoterminowe należności, które są należne gminie z tytułu m.in. zakupu mienia w systemie ratalnym oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego – kwota 6.596.342,65 zł.
Na aktywa obrotowe w wysokości 14.496.929,62 zł składają się: zapasy w kwocie 185.991,20 zł , należności krótkoterminowe w kwocie 13.660.084,26 zł oraz środki pieniężne w wysokości 604.228,90 zł. Druga strona bilansowa - pasywa obejmują wartości funduszy i zobowiązań. Wartość funduszu jednostki w środkach trwałych i obrotowych wyniosła 98.145.615,91 zł a wartość funduszu świadczeń socjalnych 2.173.249,08 zł. Łączna wartość zobowiązań we wszystkich jednostkach gminy wyniosła 9.421.716,28 zł., w tym zobowiązania wobec budżetu m.in. z tytułu zaliczek funduszu alimentacyjnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.151.333,83zł. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia wynagrodzeń rocznych za rok 2016 wynoszą 1.332.134,53 zł oraz wobec ZUS z tytułu naliczonych składek 719.181,31 zł.
Na koniec roku 2016 łączny fundusz gminy wyniósł 104.511.344,46 zł.
 
Łączny rachunek zysków i strat jest kolejnym elementem sprawozdania finansowego, który zestawia osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym przychody i poniesione koszty. Łączne przychody uzyskane przez wszystkie jednostki wyniosły 71.918.283,05 zł, w tym najwięcej uzyskano z tytułu dochodów budżetowych tj. 65.952.981,85 zł.
Łączne koszty działalności bieżącej wszystkich jednostek w gminie wyniosły 65.277.270,70 zł. Znaczną pozycję kosztową stanowiły wynagrodzenia, które za rok 2016 wyniosły 18.612.019,78 zł, inną pozycją kosztową były wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.702.617,79 zł, koszty w wysokości 7.948.288,25 zł stanowiły usługi obce a koszty na zakup materiałów, opału i energii wyniosły 4.255.415,88 zł. Elementem kosztowym były również ponoszone odsetki od zaciąganych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 442.503,68 zł.
 
Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek organizacyjnych gminy odzwierciedla wszelkie zdarzenia które miały wpływ na zwiększenie i zmniejszenie funduszu jednostki.
Na początek roku 2016 łączny stan funduszu gminy wynosił 91.987.147,64 zł. Zwiększenia dokonane w ciągu roku 2016 wyniosły 110.085.295,86 zł. Na konto funduszu zostały przeniesione: zysk bilansowy za rok 2015 w wysokości 40.933.718,43 zł, zrealizowane wydatki przez wszystkie jednostki budżetowe w wysokości 64.210.995,59 zł, środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne w wysokości 4.159.794,43 zł oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w wysokości 240.263,41 zł.
Łączne zmniejszenia funduszu osiągnęły kwotę 103.926.760,45 zł, w tym strata za rok 2015 – 27.795.572,36 zł, zrealizowane dochody w kwocie 65.663.227,56 zł oraz dotacje, środki na inwestycje, środki obrotowe z ZOK i sprzedane środki trwałe w kwocie 9.675.683,56 zł.
W wyniku wprowadzonych zmniejszeń i zwiększeń łączny stan funduszu na koniec roku 2016 wyniósł 104.511.344,46 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 11.05.2017r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.06.2017, ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, odsłon: 1 041


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458792
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości