Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10  maja 2017 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   dla projektu pn. „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  na realizację projektu pn. „Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”.
 
  1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ostróda;
 
  2) okres realizacji projektu zawarty jest w umowie o dofinansowanie projektu,
 
  3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
  a) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 
  b) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
 
  4)  za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie, Kierownik Referatu  Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
  5) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2017 rok, płatności należy dokonywać  w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
  6) do realizacji projektu nie wyodrębnia się oddzielnego konta bankowego ani oddzielonej księgi głównej;
 
  7) do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielny zbiór dowodów księgowych;
 
  8) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać  tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
  9) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu  Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
  10) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie  pracownik Referatu Finansowego;
 
  11)  każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
  12) pracownik Referatu  Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego potwierdza poniesiony wydatek, zestawia dokumenty w oparciu o dowody księgowe i w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Finansowego, odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych, składa wniosek o płatność;
 
  13) dowody księgowe należy  przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
  14) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy  przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie  pracownik Referatu  Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
  15) zakupione  lub wytworzone dobra ze środków finansowych projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 16) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.05.2017r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 12.05.2017, ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, odsłon: 602


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213716
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości