Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie przekazania do Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostróda.
 
     Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935), w związku z art. 24 ust. 5aa pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przekazać nieodpłatnie do Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 80/125 o pow. 2,1755 ha, położoną w obrębie Lipowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr EL1O/00042167/7, wobec niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, objętej aktem notarialnym z dnia 12.12.2007 r., Repertorium A Nr 10620/2007.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2018, ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, odsłon: 340


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907253
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości