Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 9 maja 2014 r.
 
w sprawie maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2014 rok
 
     Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się maksymalną wysokość dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 rok:
 
  1) dopłaty do różnych form wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 
  a) pobyt na leczeniu sanatoryjnym, turnusach rehabilitacyjnych - 100% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.680,00 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  b) pobyt na koloniach letnich, obozach i zimowiskach- 100% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.680,00 zł na dziecko rocznie;
 
  c) pobyt na wczasach zorganizowanych – 65% minimalnego wynagrodzenia tj. 1092,00 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  2) dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 1.092,00 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  3) udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych - 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 840,00 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  4) udział w wycieczkach - 65% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.092,00 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  5) pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe:
 
  - budowa, zakup domu lub mieszkania - 16.000 zł;
 
  - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne 13.000 zł;
 
  - modernizacja i przystosowanie lokali lub budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 11.000 zł;
 
  - remont mieszkania 8.000 zł.
 
  6) organizacja imprez dla dzieci i zakup paczek świątecznych: 160 zł na dziecko rocznie;
 
  7) pomoc rzeczowa i finansowa:
 
  - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałych chorób lub śmierci: 400% minimalnego wynagrodzenia, tj. 6.720,00 zł na osobę uprawnioną rocznie;
 
  - w pozostałych przypadkach 100 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.680,00 zł rocznie;
 
  - dopłaty do przedszkoli i żłobków 100% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.680,00 zł na dziecko rocznie.
 
     § 2. Wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2014 rok.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014
Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 maja 2014r.
 
Wysokość
dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym
 
Grupa
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
brutto zł
% wskaźnik dopłaty do n)w usług
Wczasy zorganizowane
Sanatorium, turnusy rehabilitacyjne
Wypoczynek organizowany
we własnym zakresie
Kolonie i
obozy
dla dzieci i młodzieży
Dopłaty do przedszkoli
i żłobków
1.
do 600,00 zł
40
70
65
75
70
2.
od 601,00
do 1.200,00
35
65
60
70
65
3.
od 1.201,00 do1.800,00
30
60
55
65
60
4.
od 1.801,00
do 2.400,00
25
55
50
60
55
5.
od 2.401,00
do 3.000,00
20
45
45
55
50
6.
od 3.001,00
do 6.200,00
15
35
40
50
45
 
Informacje uzupełniające
 
     1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia.
 
     2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 65 % minimalnego wynagrodzenia.
 
     3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów, np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.
 
     4. W celu zakwalifikowania się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się o dopłatę przed wyjazdem na wypoczynek.
 
     5. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem uprawnionych emerytów, rencistów i osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 
     6. Wysokość dopłaty określonej w pkt 5 obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 
     7. Wypłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.
 
     8. Wysokość dopłaty do udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jest każdorazowo ustalana w zależności od możliwości finansowych Funduszu.
 
     9. Dopłaty do przedszkoli i żłobków przeznaczone są na dofinansowanie tzw. opłaty stałej i nie mogą przekraczać 100% minimalnego wynagrodzenia - na dziecko rocznie.
 
     10. Wypłata świadczeń wymienionych w pkt. 9 może nastąpić na podstawie zaświadczeń wystawionych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze.
 
     11. Osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe przysługuje dopłata wyższa o jedną grupę niż wynika z tabeli dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Data przekazania do publikacji: 19.05.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.05.2014, ostatnia aktualizacja: 20.05.2014, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822804
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości