ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.
 
     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 Załącznika do Uchwały Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014-2018. Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych położonych w Kajkowie ul. Słoneczna 6/2 i Klonowie 10/8 ,stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Ostróda w następującym składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński – przewodniczący komisji,
 
  2) Urszula Bajtus – członek komisji,
 
  3) Władysław Jankiewicz – sekretarz komisji.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.04.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.04.2018, ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, odsłon: 351


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11935952
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości