Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2017r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2017r.
 
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25.04.2017r.
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2017 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
72.010.339,64
19.115.601,93
26,55
2.
Wydatki
70.205.339,64
17.077.292,93
24,32
2.1.
Wydatki bieżące
60.938.528,64
16.287.069,17
26,73
2.2.
Wydatki majątkowe
9.266.811,00
790.223,76
8,53
3
Deficyt/nadwyżka
1.805.000,00
2.038.309,00
 
4.
Przychody
0,00
1.422.505,00
 
5
Rozchody
1.805.000,00
50.000,00
2,77
 
2. Za I kwartał w 2017 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.069,54 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 05.05.2017r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2017, ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, odsłon: 692


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215797
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości