Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 maja 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 53/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 maja 2014 r.
 
 
 
Wykaz nieruchomości
 
  1. Miejscowość Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś:
 
  1. zabudowane główną przepompownią ścieków:
- działka nr 114/10 o powierzchni 0,0028 ha,
- działka nr 113/127 o powierzchni 0,0019 ha,
- sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i kolektorem tłocznym Warlity Wielkie-Międzylesie;
  1. droga dojazdowa do przepompowni:
- działka nr 114/9 o powierzchni 0,0597 ha,
- działka nr 113/126 o powierzchni 0,0133 ha,
- droga betonowa;
  1. zbiorniki nieczystości płynnych:
- działka nr 113/11 o powierzchni 0,0714 ha,
- działka nr 113/13 o powierzchni 0,0207 ha,
- szambo.
 
  1. Miejscowość Nastajki, obręb Wirwajdy:
 
  1. przepompownia główna:
- działka nr 153/77 o powierzchni 0,0176 ha;
  1. przepompownia przydomowa:
- działka nr 155/1 o powierzchni 0,0017 ha;
  1. sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami, przyłączami i kolektorem tłocznym.
 
Data przekazania do publikacji: 13.05.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.05.2014, ostatnia aktualizacja: 14.05.2014, odsłon: 912


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679885
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości