Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 stycznia 2018 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 i § 12 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Dokonuje się zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez członka Komisji – Panią Magdalenę Czarnowską, w ten sposób, że w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie wprowadza się nową treść § 1. pkt 3, w brzmieniu: „3) Kamila Małachowska”.
 
    2. W załączniku do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. dokonuje się zmian w § 9. ust. 2, w ten sposób, że liczbę „6” zastępuje się liczbą „5”. 
 
   § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r, zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 marca 2017 r., pozostają bez zmian.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.01.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.01.2018, ostatnia aktualizacja: 22.01.2018, odsłon: 367


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907341
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości