Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z   późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) prawo własności części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. Nr 299/1 o pow. 0,2400 ha oraz dz. ew. Nr 290, o pow. 0,3800 ha.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.01.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.01.2017, ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, odsłon: 643


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215518
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości