Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 stycznia 2016 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania pozyskiwania środków zewnętrznych
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuje się w Urzędzie Gminy Ostróda Zespół ds. monitorowania pozyskiwania środków zewnętrznych, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie osobowym:
 
  1) Cezary Wawrzyński - koordynator Zespołu;
  2) Jan Brzozowski - członek Zespołu;
  3) Magdalena Muraszko - członek Zespołu;
  4) Magdalena Wajdyk - członek Zespołu;
  5) Janina Roman - członek Zespołu.
 
     2. Do zadań Zespołu należy:
 
  1) stałe monitorowanie działań w zakresie identyfikowania obszarów pozyskiwania środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) z programów i funduszy pomocowych na finansowanie przedsięwzięć Gminy Ostróda;
 
  2) rekomendowanie Wójtowi Gminy Ostróda zidentyfikowanych obszarów pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym projektów do realizacji w ramach programów i funduszy określonych w pkt 1 - w celu zainicjowania procedury aplikacyjnej;
 
  3) wsparcie Stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie przygotowania, kompletowania oraz złożenia dokumentacji aplikacyjnej;
 
  4) analizowanie i nadzorowanie aktualizacji dokumentów Gminy (w tym strategii, programów) niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne;
 
  5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Ostróda i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
     3. Regulamin prac Zespołu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda - koordynatorowi Zespołu.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik
do zarządzenia Nr 5/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 stycznia 2016 r.
 
Regulamin prac Zespołu ds. monitorowania pozyskiwania środków zewnętrznych
 
     § 1.1. Zespół ds. monitorowania pozyskiwania środków zewnętrznych, zwany dalej Zespołem jest organem doradczym Wójta Gminy Ostróda w sprawach koordynowania i monitorowania działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć Gminy Ostróda.
 
     2. Skład osobowy Zespołu ustala Wójt Gminy Ostróda, wyznaczając koordynatora Zespołu.
 
     § 2.1. Koordynator Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu oraz kieruje całokształtem jego prac.
 
     2. W razie nieobecności koordynatora Zespołu posiedzenia Zespołu zwołuje członek Zespołu wskazany przez Wójta Gminy Ostróda. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, członek Zespołu wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki koordynatora Zespołu.
 
     § 3.1. Posiedzenia Zespołu są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
 
     2. O terminie posiedzenia Zespołu koordynator Zespołu informuje Wójta Gminy Ostróda.
 
     3. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani pracownicy Urzędu Gminy Ostróda nie będący członkami Zespołu, przedstawiciele innych organów i instytucji, a także jednostek organizacyjnych Gminy.
 
     § 4.1. Koordynator Zespołu może zarządzić protokołowanie posiedzeń Zespołu, wyznaczając protokolanta spośród członków Zespołu obecnych na posiedzeniu.
 
     2. Z każdego posiedzenia Zespołu koordynator Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu przedstawia Wójtowi Gminy Ostróda zwięzły raport, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wójt Gminy uczestniczył w posiedzeniu Zespołu.
 
     § 5. Zespół zajmuje stanowiska, wyraża opinie lub rekomendacje na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów koordynator Zespołu informuje o tym fakcie Wójta Gminy Ostróda.
 
     § 6. Wszelkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Zespołu rozstrzyga koordynator Zespołu w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostróda.
 
Data przekazania do publikacji: 13.01.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.01.2016, ostatnia aktualizacja: 13.01.2016, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219407
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości