Zarządzenie Nr 51/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, nr 97/3 o pow. 0,1649 ha oraz nr 97/4 o pow. 0,1646 ha położone w obrębie i miejscowości Kątno, stanowiące własność Gminy Ostróda.
 
  § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, odsłon: 766


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215717
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości