ZARZĄDZENIE Nr 51/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2014 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001r. Nr 62, poz. 1019), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Rudno, oznaczoną jako działka ew. nr 66/9 o powierzchni 4,5100 ha i działka ew. nr 75/13 o powierzchni 0,4200 ha.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.05.2014, ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, odsłon: 850


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622613
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości