Zarządzenie Nr 50/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego -Doposażenie serwerowni w Gminie Ostróda”
 
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r., poz. 1129z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego- Doposażenie serwerowni w Gminie Ostróda powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Artur Jabłonka;
 
  2) z-ca przewodniczącego - Grzegorz Kastrau;
 
  3) Członek - Beata Czerkas;
 
  4) Członek - Anna Płecha;
 
  5) Sekretarz - Kamil Klimowski.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.04.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.04.2022, ostatnia aktualizacja: 01.04.2022, odsłon: 164


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057993
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości