Zarządzenie Nr 50/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda w roku 2020
 
    Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2020 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
    § 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Ostróda.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.04.2020
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2020, ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, odsłon: 506


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830265
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości