Zarządzenie Nr 50/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 maja 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 50/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 maja 2014 r.
 
Wykaz nieruchomości do nieodpłatnego przekazania gminie Ostróda
 
 1. Smykówko nr 18 m. 3:
 
 1. budynek mieszkalny fizycznie wydzielony nr 18/3 o powierzchni użytkowej 69,5 m², położony w miejscowości Smykówko;
 2. działka siedliskowa nr 12 o powierzchni 304 m², położona w obrębie Smykówko, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017104/4;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 8,00 m² w budynku gospodarczym 4-segmentowym;
 4. udział o wielkości 25/100 części w działce gospodarczej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69 o powierzchni ogólnej 438 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017105/1;
 5. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 15 o powierzchni 600 m², położone w obrębie Smykówko, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017102/0.
 
 1. Smykówko nr 20 m. 2:
 
 1. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 52,2 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 4-rodzinnym nr 20 w miejscowości Smykówko;
 2. udział 28/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/7 o powierzchni 496 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00034658/7;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 5,9 m² w budynku gospodarczym 11-segmentowym;
 4. udział 6/100 części w działce gospodarczej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 114 o powierzchni 518 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017091/9.
 
 1. Smykówko nr 20 m .3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 31,2 m², położony w fizycznie wydzielonym budynku 4-rodzinnym w miejscowości Smykówko nr 20;
 2. udział 23/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/7 o powierzchni ogólnej 496 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00034658/7.
 
 1. Smykówko nr 20 m. 4:
 
 1. budynek mieszkalny fizycznie wydzielony nr 20/4 o powierzchni użytkowej 55,5 m², położony w miejscowości Smykówko;
 2. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 12 m²;
 3. udział 25/100 części w działce siedliskowej nr 103/7 o powierzchni 496 m², położonej w obrębie Smykówko, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00034658/7.
 
 1. Morliny nr 10 m. 1:
 
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 16,8 m² w budynku mieszkalnym 18-rodzinnym nr 10 w miejscowości Morliny, z przynależną do tego lokalu piwnicą o pow. 1,7 m²;
 2. udział 2/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/18, o powierzchni ogólnej 1263 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015831/5;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 15,3 m² w budynku gospodarczym 12-segmentowym położonym w miejscowości Morliny;
 4. udział 84/1000 części w działce gospodarczej nr 4/14 o powierzchni ogólnej 898 m², położonej w obrębie Morliny, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015827/4.
 
 1. Reszki nr 49 m. 1:
 
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 54,70 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 2-rodzinnym nr 49 w miejscowości Reszki z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 9,5 m²;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Reszki, oznaczona w ewidencji gruntów nr 3/15, o powierzchni 482 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017180/0;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 11,30 m²;
 4. działka gospodarcza nr 3/18 o powierzchni 18 m², położona w obrębie Reszki, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017174/5;
 5. udział 21/100 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Reszki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/16, o powierzchni 751 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00018485/5;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 3/45 o powierzchni 500 m², położona w obrębie Reszki, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017170/7.
 
 1. Reszki nr 47 m. 1:
 
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 31,5 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 3-rodzinnym nr 47 w miejscowości Reszki;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Reszki, oznaczona w ewidencji gruntów nr 3/31, o powierzchni 186 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017188/6;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 6,0 m²;
 4. działka gospodarcza nr 3/34 o powierzchni 95 m², położona w obrębie Reszki, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017191/0;
 5. udział 5/10 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Reszki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/32, o powierzchni 100 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017945/1;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 3/41 o powierzchni 500 m², położone w obrębie Reszki, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017170/7.
 
 1. Reszki nr 20 m. 3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 37,87 m², położony w miejscowości Reszki
  nr 20;
 2. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 31,4 m²;
 3. udział o wielkości 29/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Reszki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 134 o powierzchni ogólnej 4900 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00021937/3.
 
 1. Lichtajny nr 7 m. 3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 34,66 m² w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym nr 7 w miejscowości Lichtajny;
 2. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 14 m² położone w miejscowości Lichtajny;
 3. udział 30/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Lipowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 80/45, o powierzchni ogólnej 295 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą Nr EL1O/00017731/8.
 
 1. Smykowo nr 14 m. 4:
 
 1. lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 54,4 m², obejmujący użytkowaniem dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, komórkę i przedpokój, położony na poddaszu 5-rodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Smykowo nr 14, wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 25,3 m²;
 2. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 6,7 m² w budynku gospodarczym wielosegmentowym;
 3. udział o wielkości 20/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 13/1 o powierzchni ogólnej 5000 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00030418/5.
 
 1. Smykowo nr 8b:
 
 1. budynek mieszkalny fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 39,9 m², położony w miejscowości Smykowo nr 8/4;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Smykowo, oznaczona w ewidencji gruntów nr 66 o powierzchni ogólnej 114 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017419/5;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 12,0 m², położony w miejscowości Smykowo;
 4. działka gospodarcza położona w obrębie Smykowo, oznaczona w ewidencji gruntów nr 95 o powierzchni ogólnej 53 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017420/5.
 
 1. Smykowo nr 8a:
 
 1. budynek mieszkalny fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 39,72 m², położony w miejscowości Smykowo nr 8 m 1;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Smykowo, oznaczona w ewidencji gruntów nr 65 o powierzchni ogólnej 194 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017419/5;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 12,0 m², położony w miejscowości Smykowo;
 4. działka gospodarcza położona w obrębie Smykowo, oznaczona w ewidencji gruntów nr 93 o powierzchni ogólnej 63 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017420/5.
 
 1. Smykowo nr 10 m. 4:
 
 1. lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,7 m², obejmujący użytkowaniem 2 pokoje, kuchnię i przedsionek, znajdujący się na parterze i poddaszu w budynku 8-rodzinnym, położonym w miejscowości Smykowo nr 10, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 2,5 m² i na strychu o powierzchni 14,3 m²;
 2. udział o wielkości 12/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 96 o powierzchni ogólnej 1311 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017422/9;
 3. dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 21,2 m² w budynku gospodarczym wielosegmentowym;
 4. udział o wielkości 136/1000 części w działce gospodarczej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 91 o powierzchni ogólnej 872 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017423/6;
 5. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 83 o powierzchni 500 m², położona w obrębie Smykowo, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017434/6.
 
 1. Smykowo nr 10 m. 8:
 
 1. lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 55,7 m², obejmujący użytkowaniem 2 pokoje, kuchnię i sień, znajdujący się na parterze i poddaszu w budynku 8-rodzinnym, położonym w miejscowości Smykowo nr 10;
 2. udział o wielkości 12/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 96 o powierzchni ogólnej 1311 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017422/9;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16,4 m² w budynku gospodarczym wielosegmentowym;
 4. udział o wielkości 114/1000 części w działce gospodarczej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 91 o powierzchni ogólnej 872 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017423/6;
 5. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 62 o powierzchni 200 m², położona w obrębie Smykowo, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017424/3.
 
 1. Pancerzyn nr 3 m. 3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 45,40 m², obejmujący użytkowaniem 2 pokoje i kuchnię, znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym 6-rodzinnym, położonym w miejscowości Pancerzyn nr 3, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 13,2 m²;
 2. udział o wielkości 169/1000 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Pancerzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/6 o powierzchni ogólnej 1347 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016983/2;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 18,26 m² w budynku gospodarczym wielosegmentowym;
 4. udział 1/6 części w działce gospodarczej nr 9/7 o powierzchni ogólnej 1476 m², położonej w obrębie Pancerzyn, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016984/9;
 5. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 9/18 o powierzchni 200 m², położona w obrębie Pancerzyn, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016994/2.
 
 1. Szyldak ul. Szkolna nr 21 m. 1:
 
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 52,6 m², obejmujący użytkowaniem 2 pokoje, kuchnię, łazienkę, korytarz i sień; położony na parterze budynku mieszkalnego 2-rodzinnego w miejscowości Szyldak, przy ulicy Szkolnej nr 21, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 4,1 m²;
 2. pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 12,20 m² w budynku gospodarczym 2-segmentowym;
 3. udział o wielkości 42/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Szyldak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/84 o powierzchni ogólnej 1313 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015312/1.
 
 1. Szyldak ul. Spacerowa nr 6 m. 2:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 64,65 m², obejmujący użytkowaniem 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, ubikację i przedpokój, położony na parterze budynku mieszkalnego 33-rodzinnego w miejscowości Szyldak, przy ul. Spacerowej nr 6, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 8,02 m²;
 2. udział o wielkości 328/10.000 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Szyldak, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/3 o powierzchni ogólnej 835 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015302/8;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,29 m² w budynku gospodarczym 7-segmentowym;
 4. udział 143/1000 części w działce gospodarczej nr 50/3 o powierzchni ogólnej 377 m², położonej w obrębie Szyldak, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015314/5;
 5. udział 145/10.000 części w działce służącej do obsługi działek pod budynkami mieszkalnymi, położonej w obrębie Szyldak, oznaczonej nr 45/2 o powierzchni ogólnej 8466 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00015301/1;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szyldak nr 45/23 o powierzchni 200 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016038/3.
 
 1. Smykowo nr 14 m. 5:
 
 1. lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 89,45 m², położony w 5-rodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Smykowo nr 14, wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 29,4 m²;
 2. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 7,14 m² w budynku gospodarczym wielosegmentowym;
 3. udział o wielkości 25/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 13/1 o powierzchni ogólnej 5000 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00030418/5.
 
 1. Turznica nr 34 m 2:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 35,59 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym nr 34 w miejscowości Turznica z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 8,25 m²;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Turznica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 298/16, o powierzchni 44 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00048462/7;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 13,40 m² ;
 4. działka gospodarcza nr 298/21 o powierzchni 16 m², położona w obrębie Turznica, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00048462/7;
 5. udział 95/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Turznica oznaczonej w ewidencji gruntów nr 298/30, o powierzchni 5511 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00028022/5.
 
 1. Turznica nr 34a m. 4:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 34,08 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym nr 34a w miejscowości Turznica z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 18,86 m²;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Turznica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 298/28, o powierzchni 51 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00048462/7;
 3. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,40 m² ;
 4. działka gospodarcza nr 298/23 o powierzchni 15 m², położona w obrębie Turznica, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00048462/7;
 5. udział 109/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Turznica oznaczonej w ewidencji gruntów nr 298/30, o powierzchni 5511 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00028022/5.
 
 1. Naprom nr 5c:
 
 1.  budynek mieszkalny fizycznie wydzielony nr 5c o powierzchni użytkowej 71,3 m², położony w miejscowości Naprom nr 5c;
 2. udział 34/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 125 o powierzchni ogólnej 5500 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00002559/0.
 
 1. Gierłoż nr 12b:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 12b o powierzchni użytkowej 42,5 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 6-rodzinnym nr 12b w miejscowości Gierłoż;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Gierłoż, oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/16, o powierzchni 41 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 18,8 m²;
 4. działka gospodarcza nr 104/27 o powierzchni 22 m², położona w obrębie Gierłoż, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 5. udział 165/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Gierłoż oznaczonej w ewidencji gruntów nr 104/14, o powierzchni 1302m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00037440/7;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 104/38 o powierzchni 500 m², położone w obrębie Gierłoż, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017201/4.
 
 1. Gierłoż nr 12c:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 12c o powierzchni użytkowej 42,5 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 6-rodzinnym nr 12c w miejscowości Gierłoż;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Gierłoż, oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/17, o powierzchni 57 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 18,8 m²;
 4. działka gospodarcza nr 104/26 o powierzchni 22 m², położona w obrębie Gierłoż, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 5. udział 165/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Gierłoż oznaczonej w ewidencji gruntów nr 104/14, o powierzchni 1302m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00037440/7;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 104/37 o powierzchni 500 m², położone w obrębie Gierłoż, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017201/4.
 
 1. Gierłoż nr 12e:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 12e o powierzchni użytkowej 42,5 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 6-rodzinnym nr 12e w miejscowości Gierłoż;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Gierłoż, oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/19, o powierzchni 43 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 18,8 m²;
 4. działka gospodarcza nr 104/24 o powierzchni 22 m², położona w obrębie Gierłoż, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 5. udział 165/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Gierłoż oznaczonej w ewidencji gruntów nr 104/14, o powierzchni 1302m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00037440/7;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 100/9 o powierzchni 500 m², położone w obrębie Gierłoż, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017200/7.
 
 1. Gierłoż nr 12f:
 
 1.  lokal mieszkalny nr 12f o powierzchni użytkowej 42,9 m², położony w budynku mieszkalnym fizycznie wydzielonym 6-rodzinnym nr 12f w miejscowości Gierłoż;
 2. działka siedliskowa położona w obrębie Gierłoż, oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/20, o powierzchni 93 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 17,2 m²;
 4. działka gospodarcza nr 104/23 o powierzchni 22 m², położona w obrębie Gierłoż, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017199/6;
 5. udział 170/1000 części w działce służącej do obsługi działek siedliskowych, położonej w obrębie Gierłoż oznaczonej w ewidencji gruntów nr 104/14, o powierzchni 1302m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00037440/7;
 6. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 100/8 o powierzchni 500 m², położone w obrębie Gierłoż, posiadające założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017200/7.
 
 26. Smykówko nr 26 m. 3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 46,6 m², położony w budynku mieszkalnym 12-rodzinnym nr 26 w miejscowości Smykówko, z przynależnym do niego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 12,9 m²;
 2. udział 687/10000 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 147, o pow. 1620 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016926/5;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 18,6m²;
 4. działka gospodarcza nr 156 o powierzchni 33m², położona w obrębie Smykówko, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016927/2.
 
27. Smykówko nr 24 m. 5:
 
 1. lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 37,5 m², położony w budynku mieszkalnym 10-rodzinnym nr 24 w miejscowości Smykówko, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o pow. 16,5m²;
 2. udział 93/1000 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 132, o pow. 1479 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016924/1;
 3. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o pow. użytkowej 16,0 m²;
 4. działka gospodarcza nr 183 o powierzchni 34 m², położona w obrębie Smykówko, posiadająca założoną w Sądzie rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00016928/9.
 
28. Smykówko nr 3 m. 1:
 
 1. budynek mieszkalny fizycznie wydzielony nr 3/1 o powierzchni użytkowej 52,6m², położony w miejscowości Smykówko;
 2. budynek gospodarczy fizycznie wydzielony o powierzchni użytkowej 7,6m²;
 3. działka siedliskowa nr 108 o powierzchni 185m², położona w obrębie Smykówko, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017087/8.
 
29. Smykówko nr 16 m. 2:
 
 1. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 28,0 m² w budynku mieszkalnym 5-rodzinnym nr 16 w miejscowości Smykówko, z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 5,17 m²;
 2. udział 14/100 części w działce siedliskowej położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75 o powierzchni 837 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017094/0;
 3. udział 20/100 części w działce gruntu służącej do obsługi działek gospodarczych, położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 o pow. 214 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00024379/4;
 4. udział 20/100 części w działce zabudowanej fizycznie wydzielonym budynkiem suszarni, położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 58 o pow. 41 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00024380/4;
 5. ogródek przydomowy – działka gruntu nr 24 o pow. 500m², położona w obrębie Smykówko, posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017101/3.
 
30. Smykówko nr 2 m. 3:
 
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 37,10 m² w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym nr 3 w miejscowości Smykówko;
 2. budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 18 m²;
 3. udział 294/1000 części w działce siedliskowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 263 o powierzchni 721 m², posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017088/5;
 4. działka gospodarcza nr 267 o powierzchni użytkowej 41 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00017089/2;
 5. udział 1/6 części w działce służącej do obsługi działek gospodarczych, oznaczona w ewidencji gruntów nr 265 o pow. 759 m², posiadająca założoną w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księgę wieczystą nr EL1O/00032082/4.
 
Data przekazania do publikacji: 13.05.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.05.2014, ostatnia aktualizacja: 14.05.2014, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622576
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości