Zarządzenie Nr 50 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 czerwca 2007r

 

w sprawie zamiany nieruchomości.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r r w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz.1019 ) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Markiem i Elżbietą małż. Deliś, nieruchomości określonych w § 2  i § 3 zarządzenia .

 

§ 2.Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda jest działka położona w obrębie Ryn oznaczona nr 27/2 o pow. 2671 m2.

 

§ 3. Przedmiotem zamiany ze strony Marka i Elżbiety małż. Deliś jest działka położona w obrębie Ryn oznaczona nr 21/66 o pow. 1703 m2.

 

§ 4. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, małż. Deliś dokonają dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

§ 5. Koszty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego ponoszą Marek i Elżbieta małż. Deliś.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zdzisława Michalowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.06.2007, ostatnia aktualizacja: 06.06.2007, odsłon: 980


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214660
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości