Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2022 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, w § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadaniowy system czasu pracy ustala się dla pracowników świadczących pracę w świetlicy wiejskiej w Lubajnach, zatrudnionych na stanowisku audytora wewnętrznego oraz Pełnomocnika ds. Dziedzictwa Kulturowego. Dla pozostałych pracowników ustala się podstawowy system czasu pracy.”
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójt Gminy Ostróda oraz Inspektorowi ds. kadr. 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, przez wyłożenie na Stanowisku ds. Kadr oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 352


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788504
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości