Zarządzenie Nr 48/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 marca 2022 r.
 
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji zadania polegającego na przyznawaniu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z § 3 ust. 1-3 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 605 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako jednostkę organizacyjną Gminy Ostróda właściwą do realizacji zadania polegającego na przyznawaniu świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 
2. Realizacja zadania, określonego w ust. 1 obejmuje, w szczególności przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wypłatę świadczenia pieniężnego oraz ewentualną weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 31.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.04.2022, ostatnia aktualizacja: 01.04.2022, odsłon: 94


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786423
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości