Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, nie nadającego się do dalszego używania
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, nie nadającego się do dalszego używania, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński – przewodniczący Komisji,
 
  2) Marzena Marchlewska – zastępca przewodniczącego Komisji,
 
  3) Urszula Zalewska – członek Komisji.
 
     § 2. 1. Komisja dokona przeglądu wyposażenia Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Gminy Ostróda nie nadającego się do dalszego używania oraz przeprowadzi fizyczną likwidację zużytego wyposażenia poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 
  2. Z czynności przeglądu i likwidacji, o których mowa w ust. 1  Komisja sporządzi protokół. 
 
    § 3. Sporządzony przez Komisję i zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół stanowił będzie podstawę do wykreślenia zlikwidowanego wyposażenia z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
    § 4. Zakończenie prac Komisji nastąpi z chwilą wykonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.04.2016r.
Osoba przekazująca:Marzena Marchlewska
 
 

Sporządził/a: Marzena Marchlewska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2016, ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219283
odsłon strony

Aktualnie mamy
93 gości