Zarządzenie Nr 46/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 3, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 4 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zamiany udziałów pomiędzy Gminą Ostróda a małż. George i Veronica Lahmers, nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Ryn, określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.

 

§ 2. Udział 5275/10000 w działce Nr 7/7 o pow. 0,0246 ha - przechodzący na rzecz Gminy Ostróda.

 

§ 3. Udział 4725/10000 w działce Nr 7/8 o pow. 0,0673 ha - przechodzący na rzecz małż. Lahmers.

 

§ 4. W związku z nierówną wartością zamienianych udziałów w nieruchomościach, małż. Lahmers dokonują należnej dopłaty.

 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.04.2010, ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214673
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości