Zarządzenie Nr 45/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 kwietnia 2023r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn i Pancerzyn”
 
Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn i Pancerzyn”
 
powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
2) z-ca przewodniczącego – Grzegorz Kastrau ;
3) Członek – Roman Szewczyk;
4) Członek – Monika Klimowska;
5) Sekretarz – Magdalena Wajdyk.
 
§2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
   
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.04.2023
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.04.2023, ostatnia aktualizacja: 25.04.2023, odsłon: 78


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526813
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości