Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2016 r.
 
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 - 2018
 
      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 9a ust. 2 - ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz § 2 Regulaminu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Dokonuje się zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, powołanego zarządzeniem Nr 160/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 grudnia 2014 r. w ten sposób, że:
  1) ze składu Zespołu, wobec złożonej rezygnacji, odwołuje się Panią Urszulę Zalewską, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie;
  2) do składu Zespołu powołuje się Panią Marzenę Marchlewską – członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.
 
§ 2. W następstwie zmian, o których mowa w § 1, w zarządzeniu Nr 160/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 – 2018, w § 1 w ust. 1:
1)  uchyla się pkt 1;
2) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) Marzena Marchlewska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.”
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.03.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.03.2016, ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214089
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości