Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2016 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 i § 12 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Dokonuje się zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, w związku ze złożeniem rezygnacji przez członka Komisji – Panią Urszulę Zalewską, w ten sposób, że w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, w § 1 uchyla się ust. 7.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.03.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.03.2016, ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, odsłon: 693


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219185
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości