Zarządzenie Nr 44/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny Nr 3 w budynku nr 8 przy ul. Jeziornej w miejscowości Kajkowo (na działce Nr 23/8), pomieszczenie przynależne stanowiące część drewnianego budynku gospodarczego na działce Nr 23/2 oraz udział stanowiący 40/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanych nieruchomości.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2010, ostatnia aktualizacja: 21.04.2010, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238840
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości