Zarządzenie Nr 43/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia  30 kwietnia 2013r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 125/10 Wójta Gminy z dnia 26 października 2010r., w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, w części VII – zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów, programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, po załączniku nr 10 dodaje się załącznik Nr 11 w brzmieniu:

 

      1. Załącznik Nr 11

 

      Załącznik Nr 11 do części VII- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów, programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika  do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 125/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu pn.:

 

      „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Reszki, Gruda, Turznica.”

 

      1. Do realizacji  tego projektu przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowanej określonej zarządzeniem nr 125/10 Wójta gminy Ostróda z dnia 26 października 2010r., oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

      2. Okres realizacji projektu zawarty jest w umowie o dofinansowanie projektu w formie dotacji.

 

      3. Projekt zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 

- działu 010  - rolnictwo i łowiectwo

 

- rozdziału 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

      4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu jest Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

 

      5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na 2013r.- Uchwała Nr XXXII/173/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tego projektu, na dany rok budżetowy.

 

      6. W celu realizacji projektu wyodrębniono oddzielne konto bankowe.

 

      7. Płatności winny być dokonywane w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego. Potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) jest wtórnik zlecenia i wyciąg bankowy.

 

      8. Do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe oraz wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych, które są przechowywane w oddzielnych teczkach lub segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda.

 

      9. Dowody księgowe dotyczące realizacji projektu winny być prawidłowo opisane tak, aby był uwidoczniony związek z projektem.

 

      Opis dokumentu księgowego winien zawierać co najmniej:

 

a) nazwę projektu,

 

b) adnotację, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,

 

c) informację o poprawności merytorycznej,

 

d) informację o poprawności formalno-rachunkowej,

 

e) informację o zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

 

f) wysokość wydatku kwalifikowalnego.

 

      10. Ewidencja księgowa projektu winna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W paragrafach klasyfikacji budżetowej do projektu stosuje się czwartą cyfrę „7” i „9.”

 

      11. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną jest Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

 

      12. Pracownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego.

 

      13. Każdy dokument finansowy winien być zadekretowany i podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

      14. Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego potwierdzają kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawiają dokumenty w oparciu o dowody księgowe i w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Finansowego odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych i składają wniosek o płatność.

 

      15. Dowody księgowe winne być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy do dnia 31 grudnia 2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Finansowego.

 

      16. Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winne być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy do dnia 31 grudnia 2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

 

      17. Zakupione dobra ze środków finansowych projektów podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podlegają okresowej inwentaryzacji według zasad określonych zarządzeniem Wójta Gminy.

 

      18. Do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektów stosuje się zasady określone w dziale VII załącznika do zarządzenia Nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 października 2010r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.05.2013r.

Osoba przekazująca: Dorota Wójcicka

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2013, ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, odsłon: 1 032


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569114
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości