Zarządzenie Nr 43/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2012 roku

 

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 43/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

 

1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2012 roku:

 

Lp.

Treść:

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

49.851.056,40

13.981.472,71

28,05%

2.

Wydatki

51.220.018,40

14.335.746,35

27,99%

2.1.

Wydatki bieżące

40.613.396,40

11.480.538,67

28,27%

2.2.

Wydatki majątkowe

10.606.622,00

2.855.207,68

26,92%

3.

Deficyt

1.368.962,00

354.273,64

25,88%

4.

Przychody

2.035.006,00

735.006,00

36,12%

5.

Rozchody

2.310.206,00

129.000,00

5,58%

 

2. W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2012, ostatnia aktualizacja: 25.04.2012, odsłon: 900


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544699
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości