Zarządzenie Nr 43/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 maja 2007r.

 

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

      Na podstawie art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Powołuje się Gminną Radę Sportu zwaną dalej Radą.

 

      2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

      3. Do zadań Rady należy:

 

      1) opiniowanie:

 

   a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,

 

   b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

 

   c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,

 

   d) programów bazy sportowej na terenie Gminy,

 

   e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje dofinansowywanych przez Gminę,

 

      2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 

      3) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

 

      4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłaby Gmina,

 

      5) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

 

      6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych,

 

      7) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

 

      § 2.1. Rada składa się z 15 członków powoływanych przez Wójta spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowe działające na terenie Gminy: Ludowe Zespoły Sportowe, Ludowe Uczniowskie Kluby Sportowe, Gminne Kluby Sportowe oraz inne organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy. Członkami mogą być także osoby z innych Klubów w których trenują dzieci i młodzież z terenu Gminy Ostróda.

 

      2. Kadencja Rady trwa 2 lata.

 

      3. Mandat członka Rady wygasa:

 

   a) z dniem zakończenia kadencji Rady,

 

   b) w razie rezygnacji z członkowska w Radzie,

 

   c) w razie odwołania przez Wójta - z dniem wydania przez Wójta stosowanego zarządzenia,

 

   d) w razie utraty przez członka Rady statusu przedstawiciela organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

 

   e) w razie utraty przez członka Rady praw publicznych lub pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu,

 

   f) w razie śmierci.

 

      4. Wójt może odwołać członka Rady:

 

   a) na wniosek Rady,

 

   b) na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

 

   c) w przypadku nie uczestniczenia przez członka Rady w jej pracach przez ponad pół roku.

 

      § 3.1. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje:

 

   a) Przewodniczącego,

 

   b) zastępcę przewodniczącego,

 

   c) sekretarza.

 

      2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

 

      3. Rada składa Wójtowi Gminy coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

      § 4.1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

 

      2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad.

 

      3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

 

      4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

 

   a) Wójta Gminy,

 

   b) 1/3 członków Rady,

 

   c) Rady Gminy.

 

      § 5.1. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę.

 

      2. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań, Przewodniczącego zastępuje Zastępca Przewodniczącego.

 

      3. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.

 

      § 6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Urząd Gminy Ostróda.

 

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Waldemar Cieśluk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2007, ostatnia aktualizacja: 15.06.2007, odsłon: 788


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214721
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości