Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2014r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za I kwartał 2014r.
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
Zarządzenia nr 42/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28.04.2014r.
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2014 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
59.457.272,67
16.841.357,05
28,33
2.
Wydatki
62.927.387,67
12.098.974,84
19,23
2.1.
Wydatki bieżące
44.636.892,49
12.084.354,34
27,08
2.2.
Wydatki majątkowe
18.290.495,18
14.620,50
0,08
3
Deficyt/nadwyżka
3.470.115,00
4.742.382,21
 
4.
Przychody
4.970.115,00
1.280.061,63
25,76
5
Rozchody
1.500.000,00
200.000,00
13,34
 
 
2. Za I kwartały w 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 4.877,45 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 29.04.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057774
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości