Zarządzenie Nr 4/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w drodze darowizny na rzecz Gminy Ostróda udział wynoszący 330/1000 części w prawie własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 675 o pow. 0,3825 ha wraz z lokalami niewyodrębnionymi w ww. udziale.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie 102/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.01.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.01.2017, ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, odsłon: 609


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219109
odsłon strony

Aktualnie mamy
85 gości