Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 stycznia 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.
 
     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętego uchwałą Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
  1. Beata Czerkas - Przewodnicząca Komisji,
  2. Aneta Janowicz - Zastępca przewodniczącej Komisji,
  3. Magdalena Muraszko - Sekretarz Komisji,
  4. Iwona Derbin – Członek Komisji,
  5. Łukasz Nowicki - Członek Komisji.
     do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016, zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego, określonego w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     § 2. Regulamin prac komisji konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.01.2016r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.01.2016, ostatnia aktualizacja: 12.01.2016, odsłon: 714


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215748
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości