Zarządzenie Nr 41/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 marca 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
 
Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „komisją” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie z siedzibą Samborowie, ul. Szkolna 8, 14 – 100 Ostróda, w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
a) Grzegorz Kastrau,
b) Ewa Malinowska,
c) Tomasz Klimecki,
 
2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Agnieszka Bagińska,
b) Elżbieta Milewska-Sekita,
c) Piotr Raźniewski,
 
3) po dwóch przedstawicieli:
a) Rady Pedagogicznej:
- Joanna Krasowska,
- Paweł Gębura,
b) Rady Rodziców:
- Aneta Budzińska,
- Izabela Mateuszczak,
 
4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
Arkadiusz Łopatowski,
 
5) przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „ Solidarność”:
Janusz Jaworski.
 
§ 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Grzegorza Kastrau.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.03.2022, ostatnia aktualizacja: 23.03.2022, odsłon: 172


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803166
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości