Zarządzenie Nr 41/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 kwietnia 2010r

 

zmieniające zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

   

      Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223.) - zarządza się co następuje:

 

       § 1.Po załączniku nr 6 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

dodaje się załącznik nr 7, w brzmieniu:

 

Załącznik nr 7 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w

 m .Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.”

 

1. Do realizacji tego projektu przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowej określone      zarządzeniem nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.06.2008r.

 oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2.Okres zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień 30.10.2011r

 

3.Projekty zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 

 - działu 010- Rolnictwo i łowiectwo

 - rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu jest

 Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

 - Pan Jan Brzozowski.

 

5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2010r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/225/09

 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

 oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tego projektu.

 

6.W celu realizacji projektu wyodrębniono oddzielne konto bankowe.

 

7.Do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe oraz wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

8.Dowody księgowe dotyczące realizacji projektu winny być prawidłowo opisane, tak aby był uwidoczniony związek z projektem. Opis dokumentu księgowego winien zawierać co najmniej:

a)nr umowy o dofinansowanie projektu,

b)informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

c)nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony,

d)kwotę kwalifikowaną,

 

9.Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-     rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10.Osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną jest Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych - Jan Brzozowski.

 

11.Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego .

 

12.Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

13.Pracownicy Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych potwierdzają kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawiają dokumenty i składają wniosek o płatność.

 

14.Dowody księgowe winny być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat od dnia dokonania statecznej płatności przez Agencję Płatniczą . Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

15.Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winna być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania ostatecznej płatności przez Agencję Płatniczą. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

 

16.Zakupione dobra ze środków finansowych projektów podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podlegają okresowej inwentaryzacji według zasad określonych przez Wójta Gminy.

     

17. Do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektów stosuje się zasady określone w dziale VII załącznika da zarządzenia Nr 38/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.06.2008r

 

       § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 06.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 734


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214554
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości