Zarządzenie Nr 40/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 marca  2022 r.
 
w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ostróda, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559) w związku z uchwałą Nr XLIII/372/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ostróda( Dz.Urz.woj.Warm.-Maz. poz.1025), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wypłaca się na podstawie wniosku. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu może złożyć strażak ratownik OSP indywidualnie lub jednostka OSP zbiorczo.
2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, dokonane przez uprawniony podmiot.
 
§ 2. 1.Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z potwierdzeniem określonym w § 1 ust. 3  składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 30 dni od dnia, w którym miało miejsce działanie ratownicze, akcja ratownicza, szkolenie lub ćwiczenie.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie określonym w ust.1.
 
§ 3. Ekwiwalent jest wypłacany w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem określonym § 1 ust. 3, w kasie Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada  2020 r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2022 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.03.2022
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.03.2022, ostatnia aktualizacja: 23.03.2022, odsłon: 137


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213804
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości