Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka nr 73 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie Turznica, zbywaną na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 96.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.04.2014, ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057883
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości