Zarządzenie Nr 39/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 marca 2022 r.
 
w sprawie nabycia działki ewidencyjnej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda działkę ewidencyjną nr 77/45 o pow. 0,0030 ha, położoną w obrębie Durąg.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.03.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.03.2022, ostatnia aktualizacja: 22.03.2022, odsłon: 123


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827497
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości