ZARZĄDZENIE Nr 39/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
     1) Łucja Fafińska – przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
     2) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
     3) Beata Renans – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy  Ostróda z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.03.2018, ostatnia aktualizacja: 29.03.2018, odsłon: 336


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11936321
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości