Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”, na realizację projektu pn. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”:
 
 1. do realizacji projektu, w części wykonywanej przez Urząd Gminy, należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, zwanym dalej zarządzeniem Nr 199/2015 r. ;
 
 1. okres realizacji projektu: od 14.02.2017 r. do 31.01.2019 r.
 
 1. projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
a) działu 801 - Oświata i wychowanie,
b) rozdziału 80104- Przedszkola;
 
 1.  za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu;
 
 1. do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
 1. podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2017, 2018 i 2019 rok, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
 1. dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem, opis dowodu powinien zawierać co najmniej:
 
a) numer umowy o dofinansowanie,
b) informacje, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) nazwę zadania, w ramach którego wydatek jest ponoszony,
d) kwotę kwalifikowalną zadania,
e)informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz jeżeli dokument dotyczy zamówienia publicznego, również odniesienie do ustawy PZP;
 
 1. osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Koordynator Projektu;
 
 1. osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
 1.  każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
 1. osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych będzie Księgowa Projektu, a za sporządzenie wniosku o płatność Koordynator Projektu i Księgowa Projektu;
 
 1.  dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2023 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie Księgowa Projektu;
 
 1. pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2023 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie Koordynator Projektu;
 
 1. zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 1. do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.04.2017r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.04.2017, ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219317
odsłon strony

Aktualnie mamy
77 gości