Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 marca 2022 r.
 
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i ich zastępców oraz zasad wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 
 Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Zarządzenie określa:
1) maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ostróda, tj.:
a) Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie,
b) Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
zwanych dalej kierownikami oraz ich zastępców;
2) zasady wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.
 
§ 2. Miesięczne wynagrodzenie obejmuje sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatku za wieloletnią pracę,
3) dodatku funkcyjnego.
 
§ 3. 1. Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika ustala się na kwotę 14.300,00 zł.
2. W przypadku utworzenia stanowiska zastępcy kierownika, maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia ustala się na kwotę 10.900,00 zł.
 
§ 4. Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego ustala się na kwoty:
 
 
Lp.
 
Stanowisko
Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ( w zł)
Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego (w zł)
1.
Kierownik
9 000
3 500
2.
Zastępca kierownika
7 000
2 500
 
§ 5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530) zwanej dalej ustawą o pracownikach samorządowych.
 
§ 6. Ustala się poniższe zasady wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1.
 
§ 7. Minimalne wymagania kwalifikacyjne i minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1960).
 
§ 8. 1. Kierownikowi może być przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
    
§ 9. Na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych kierownikowi przysługują również:
1) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
2) nagroda jubileuszowa,
3) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 
§10. 1. W danej jednostce w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może zostać utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród.
2. Z funduszu nagród Wójt może przyznać kierownikowi nagrodę uznaniową:
1) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
2) za wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które kierownik nie otrzymuje dodatku funkcyjnego,
3) Wójta:
a) raz w roku w miesiącu październiku Dyrektorowi ZOK,
b) dwa razy w roku w maju i w grudniu Dyrektorowi GOPS.
      
§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
 
§ 12. Traci moc zarządzenie Nr 157/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia i zasad wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z późniejszymi zmianami.
 
§13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.03.2022, ostatnia aktualizacja: 11.03.2022, odsłon: 146


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212892
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości