Zarządzenie Nr 36/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z uchwałą Nr LIV/266/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2010.170.2191) zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1. Ustala się następujące stawki za ustanowienie służebności przesyłu, za sieci:

 

   a) od 1 m do 15 m - 600 zł;

 

   b) od 15 m do 50 m - 900 zł;

 

   c) od 50 m do powyżej - za każdy rozpoczęty mb - 15 zł;

 

   płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

 

      2. Do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. ust. 1 zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących stawek.

 

      § 2. W przypadku, gdy z okoliczności wynika, że wynagrodzenie ustalone w sposób określony w § 1 nie jest odpowiednie z uwagi na rodzaj, położenie lub sposób eksploatacji sieci albo przeznaczenie i powierzchnię objętą służebnością, wynagrodzenie to ustala się zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2011, ostatnia aktualizacja: 14.04.2011, odsłon: 938


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569150
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości