Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2001r., Nr 62, poz. 1019), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. Nr 370/1 o pow. 0,4432 ha, położoną w obrębie Lubajny.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.04.2014, ostatnia aktualizacja: 06.04.2014, odsłon: 777


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622642
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości