Zarządzenie Nr 35/2007

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18.04.2007r

 

zmieniające zarządzenie Nr 122/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 października 2006r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

      Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) - zarządza się co następuje:

 

      § 1. W załączniku do zarządzenia nr 122/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 października 2006r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w części VI - Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 4 - w brzmieniu jak w załączeniu.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 35/2007

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18.04.2007r.

 

załącznik nr 4

 

części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 122/06 z dnia 27.10.2006r

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekt pn.:

 

„Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż - I etap”:

 

1. Do realizacji tego projektu przyjmuje się ogólne zasady rachunkowe określone w załączniku do zarządzenia oraz szczegółowe określone w niniejszym załączniku nr 4,

 

2. Okres realizacji projektu ustalono na:

 

- rozpoczęcie realizacji - 29.12.2006r.

 

- zakończenie rzeczowe realizacji - 27.08.2007r.

 

- zakończenie finansowe realizacji - 20.09.2007r.

 

3. Projekt zakwalifikowano do działu 600 - Transport i łączność, Rozdziału - 60016 Drogi publiczne gminne, na modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż,

 

4. Osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie i realizację projektu są :

Kierownik Referatu IGK - Jan Brzozowski oraz pracownik merytoryczne - Inspektor Zbigniew Tomczyk,

 

5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęte zadanie w budżecie na 2007 rok - Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2007

 

6. W celu realizacji projektu nie wyodrębnia się oddzielnego konta bankowego,

 

7. Wydatki i koszty projektu (kwalifikowane i niekwalifikowane) winny być księgowane w systemie komputerowym przy zastosowaniu programu „FK” firmy ROMAD autorstwa Adama Bryka:

 

- na wyodrębnionym zadaniowo stanowisku księgowym - analitycznie

 

- na wyodrębnionych kontach bilansowych, pozabilansowych, zgodnie z przyjętym w niniejszym zarządzeniu Zakładowym Planie Kont,

 

- na wyodrębnionych kontach analitycznych w zgodzie z przyjętą klasyfikacją budżetową poprzez dodanie cyfry „8” i „9” w zależności od źródeł finansowania,

 

- nie wydziela się oddzielnych kont syntetycznych bilansowych i pozabilansowych,

 

- wyłącza się z ogólnego zbioru dowodów księgowych oryginały dowodów i przechowuje się je w oddzielnym zbiorze (w zbiorze ogólnym znajdują się kserokopie tych dokumentów),

 

8. Na dowodach księgowych winny znaleźć się następujące elementy opisu

 

- nazwa i numer projektu - 3.1/326/05/U

 

- numer umowy na dofinansowanie - Z/2.28/III/3.1./326/05/U/12/07,

 

- klasyfikacja wydatków strukturalnych - 3122

 

- podpisy i pieczęcie właściwych pracowników oraz podpisy Skarbnika i Wójta Gminy - zgodnie ze złożoną kartą wzorów podpisów,

 

9. Pracownik referatu finansowego - Inspektor Małgorzata Leszczyńska tworzy zbiór kserokopii dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu, które niezbędne są do złożenia wniosku o płatność,

 

10. Archiwizacja dokumentacji merytorycznej i dowodów księgowych związanych z realizacją programu winna odbywać się na zasadach określonych w przepisach i instrukcjach dotyczących Urzędu Gminy w terminie do dnia 31.XII. 2013 roku,

 

11. Przy wydatkowaniu środków na w/w projekt mają zastosowanie procedury wykonania kontroli finansowej określone zarządzeniem Nr 53/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2006r.

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 766


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527074
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości