Zarządzenie Nr  34/2023
Wójta  Gminy Ostróda
z  dnia 21 marca 2023 r.
 
w sprawie powołania  komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata  na  stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
 
Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Wójt Gminy Ostróda  zarządzaco następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „komisją” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie z siedzibą w Pietrzwałdzie 94, 14 – 100 Ostróda, w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
a) Grzegorz Kastrau,
b) Ewa Malinowska,
c) Tomasz Klimecki,
 
2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Elżbieta Milewska-Sekita,
b) Izabela Rybacka,
c) Piotr Raźniewski,
 
3) po dwóch przedstawicieli:
a) Rady Pedagogicznej:
- Katarzyna Bałabon-Jarmoluk,
- Monika Kowalczyk,
b) Rady  Rodziców:
- Iwona Wasilewska,
- Marcin Bąk,
 
4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
Arkadiusz Łopatowski,
 
5) przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „ Solidarność”
Janusz Jaworski.
 
§ 2. Na przewodniczącego komisji  wyznaczam Grzegorza Kastrau.
 
§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.03.2023
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.03.2023, ostatnia aktualizacja: 21.03.2023, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569226
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości