Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 marca 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 21 przy ulicy Olsztyńskiej w Starych Jabłonkach, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 78 o pow. 0,1000 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.
Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:
 
- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 25,66 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 15,30 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 126/1000;
 
- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 63,89 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. pomieszczeniem garażowym o pow. 18,02 m2 i dwoma pomieszczeniami w budynku gospodarczym o pow. 14,40 m2; 11,04 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 331/1000;
 
- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 50,24 m2 z pomieszczeniami przynależnymi, tj. pomieszczeniem garażowym o pow. 28,25 m2, pomieszczeniem gospodarczym o pow. 18,46 m2, piwnicą podziemną o pow. 2,62 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 307/1000.
 
    § 2.  Traci moc zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 14.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.03.2016, ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215757
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości