Zarządzenie Nr 32/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie gminy Ostróda”
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów ”, działania – „Ochrona różnorodności biologicznej”, na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie gminy Ostróda”
 
     1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, zwanym dalej zarządzeniem Nr 199/2015;
 
     2) okres realizacji projektu:
 
  - rozpoczęcie realizacji: 17.02.2017 r.,
  - rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 02.01.2018 r.,
  - zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2018 r.,
 
     3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
  - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  - rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
 
     4) osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
     5) do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
     6) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy w roku 2018, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
     7) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
     8) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
     9) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
     10) każdy dokument finansowy winien być zadekretowany i podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
     11) osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych będzie pracownik Referatu Finansowego a za sporządzenie wniosku o płatność pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
     12) dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2025 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
     13) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2025 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
     14) zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
     15) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.03.2018
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.03.2018, ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, odsłon: 400


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907423
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości