Zarządzenie Nr 32/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z pózn. zm.) oraz § 14 ust.2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.
 
     2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik
do zarządzenia Nr 32/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 marca 2016 r.
 
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
Lp.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
od 07.03.2016 r.
do 31.03.2016 r.
 
od 09.05.2016 r.
do 13.05.2016 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
 
 
 
 
04.04.2016 r.
 
 
 
 
16.05.2016 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
25.04.2016 r.
 
17.05.2016 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 26.04.2016 r.
do 28.04.2016 r.
od 18.05.2016 r.
do 20.05.2016 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
29.04.2016 r.
 
23.05.2016 r.
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 03.03.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.03.2016, ostatnia aktualizacja: 04.03.2016, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215767
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości