ZARZĄDZENIE  Nr 30/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 marca 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków  o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
     Na podstawie § 7 pkt 1 uchwały Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. War. – Maz. z 2014r., poz. 2312)  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Powołuje się komisję oceny wniosków złożonych w roku 2016, o udzielenie dotacji celowej             
           na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na:
 
         1/ zdjęciu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest,
         2/ budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których
             nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,
         3/ budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie
             planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia                
             w wodę.
 
      2. Ustala się następujący skład komisji, o której mowa w ust.1:
          1/ Krzysztof Ruczyński - przewodniczący komisji,
          2/ Bogdan Sitnik  - członek komisji,
          3/ Henryk Chocian – członek komisji,
          4/ Karol Hładyszewski - członek komisji,  
          5/ Władysław Jankiewicz -  członek komisji,
         
                                                          
§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia Wójtowi
       Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2016 oraz
       dokonaniu odbioru inwestycji wynikających z zawartych umów.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.03.2016r.
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.03.2016, ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, odsłon: 729


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219380
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości