Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
     Na podstawie § 7 uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuję komisję oceny wniosków złożonych w roku 2014, o udzielenie dotacji celowej, na realizację inwestycji zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na:
 
  1) zdjęciu, transporcie i utylizacji wymiany pokryć dachowych zawierających azbest;
 
  2) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków;
 
  3) budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
     2. Ustalam następujący skład komisji, o której mowa w ust.1:
 
  - Bogdan Sitnik- przewodniczący komisji;
 
  - Krzysztof Ruczyński - członek komisji;
 
  - Karol Hładyszewski - członek komisji.
 
     § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia Wójtowi Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2014 oraz dokonaniu odbioru inwestycji wynikających z zawartych umów.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 28.03.2014r.
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.02.2014, ostatnia aktualizacja: 28.02.2014, odsłon: 817


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622588
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości