Zarządzenie Nr 29/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lutego 2022 r.
 
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z póżn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Grzegorz Kastrau – Zastępca Wójta Gminy Ostróda-Przewodniczący Komisji;
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr -Sekretarz Komisji
3) Beata Czerkas, Sekretarz Gminy Ostróda -Członek Komisji.
4) Anna Płecha – Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda -Członek Komisji;
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.02.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.02.2022, ostatnia aktualizacja: 15.02.2022, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827713
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości