Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 1 uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5888) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Smykowo, na działce ewidencyjnej nr 65 o powierzchni 0,0194 ha, stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00017419/5, własność Gminy Ostróda.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

 

Data przekazania do publikacji: 26.02.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.02.2020, ostatnia aktualizacja: 26.02.2020, odsłon: 404


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100689
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości