Zarządzenie Nr 29/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 marca 2011r.

 

w sprawie powołania Zespołu pomocniczego do weryfikacji wniosków sołeckich o przyznanie środków budżetowych z funduszu sołeckiego.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się, co następuje:

 

      §1. Powołuje się Zespół pomocniczy do weryfikacji wniosków sołeckich określających zadania budżetowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz koordynowania, przygotowania i bieżącej ich realizacji.

 

      1. Pan Andrzej Pęziński - Sekretarz Gminy Ostróda - Przewodniczący, Koordynator,

 

      2. Pani Teresa Ołowska - Kierownik Referatu Finansowego,

 

      3. Pani Janina Roman - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,

 

      4. Pan Jan Brzozowski - Kierownik Referatu Inwestycyjnego,

 

      5. Pan Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Przestrzennej.

 

      §2.1. Zespół, określony w ust. 1, służyć będzie Wójtowi Gminy Ostróda przy przyjmowaniu wniosków sołeckich o przyznanie środków budżetowych z funduszu sołeckiego w celu uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy.

 

      2. Do zadań zespołu należy:

 

   a/ dostarczenie opracowanych wzorów dokumentów pomocniczych dla sołectw, w tym wzoru wniosku,

 

   b/ nadzór nad weryfikacją merytoryczną wniosków prowadzonych przez opiekunów sołectw i pracowników merytorycznych,

 

   c/ bieżący nadzór w przygotowaniu i realizacji zadań w ramach funduszu, w tym form jego rozliczeń.

 

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 29.12.2011r.

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.12.2011, ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569036
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości